ALG. VOORWAARDEN


1.Identiteit van de ondernemer: 
De webwinkel  De HOMECARESHOP  is een onderdeel van onze zaak Home and Health Care Products  en heeft haar maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 57 te België en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0788.024.436 op naam van Wim Ysewijn met het daaraan verbonden BTW nummer  BE 0788.024.436. 
De activiteiten vallen onder het principe van 'verkoop op afstand' dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de webwinkel  DE HOMECARESHOP  enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten. 

2. Toepassing 
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluitend beding. 

3. Offertes en aanvaarding van de bestelling 
Al onze offertes zijn vrijblijvend. De informatie omtrent de producten en de prijzen, alsook de gedetailleerde bestelinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld via email of fax. Na de schriftelijke aanvaarding door de klant van deze bestelinformatie en eventuele vooruitbetaling van een voorschot of het gehele bedrag wordt de bestelling uitgevoerd.

4. Levering 
De levering van de producten gebeurt  na ontvangst van de betaling van de bestelling. Voor België en Nederland worden deze producten op de volgende werkdag  na ontvangst van de betaling door de Koper verzonden. 
Wanneer Nederlandse klanten via betaalsysteem  Klarna willen betalen (betalen na ontvangst en goedkeuring van het bestelde artikel) wordt het artikel verzonden na goedkeuring van de financiële instelling KLARNA. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging door de  nationale Postdiensten van België en Nederland respectievelijk Bpost en TNT Post. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.  Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 
Behoudens andersluitend beding omvatten onze prijzen niet de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van de levering worden afzonderlijk vermeld. 
De vermelde leveringstermijnen via email, SMS  of fax zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 
Wij hebben ook het recht om  gedeeltelijke leveringen te verrichten. 
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

5. Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. 

6. Klachten 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, veertien (14) kalenderdagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, veertien (14) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. 

7. Waarborg 
Onze waarborg (garantie) omvat de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden. 

8. Verzakingsrecht 
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991:
heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien (10) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Wim Ysewijn, Nieuwstraat 55, België of voor Nederland op een alternatief adres in Nederland  door de Ondernemer met name Wim Ysewijn meegedeeld via email of fax. 

9. Overmacht 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. 

10. Prijzen en betaling 
Al de vermelde prijzen op onze webwinkel  DE HOMECARESHOP  van de producten  zijn inclusief 21% btw en exclusief transportkosten. Bij de afrekening staan de leveringskosten apart vermeld.
In bepaalde gevallen waarbij een akkoord van betaling na ontvangst van de bestelde goederen bestaat tussen de Koper en Ondernemer, die handelt als verkoper, zullen achterstallige betalingen  op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. 
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen. 
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen. 

11. Persoonsgegevens 
Door te bestellen op de internetsite van de webwinkel: DE HOMECARESHOP staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen  reclame (nieuwsbrieven). De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. 
De webwinkel  DE HOMECARESHOP  zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel (België) of voor de Nederlandse klanten de instelling College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag .

12. Bewijs 
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs zoals e-mail,sms... 

13. Scheidbaarheid 
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 

14. Toepasselijk recht 
Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. 

15 KLARNA
Indien u de keuze heeft gemaakt maakt "betaal achteraf met Klarna"  gelden de bijkomende betalingsvoorwaarden:

BETALINGSVOORWAARDEN  KLARNA AB
Van kracht sinds 21 Juni 2010 

Versie 1.0 

Dit zijn de algemene betaalvoorwaarden van Klarna AB, statutair gevestigd te Norra Stationsgatan 61, 113 43 Stockholm, Zweden (hierna: "Klarna"). Als u gebruik maakt van de betaalservice Klarna Factuur van Klarna, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de algemene betalingsvoorwaarden van Klarna: 

Artikel 1. Voorwaarden gebruik 
1. Uw factuur- en bezorgadres bevindt zich in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn. 

2.   U hebt geen surseance van betaling aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), bent niet failliet verklaard of onder vermogensrechtelijk bewind of curatele gesteld. 

3. U bent 18 jaar of ouder 

4. De waarde van uw bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen. 

5. Door het verstrekken van uw gegevens om in het kader van uw bestelling gebruik te maken van de betaaloplossing Klarna, geeft u toestemming uw gegevens te verwerken en deze online te toetsen. Op deze manier kan Klarna u meteen kan laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd. 

Artikel 2. Acceptatie 
Klarna behoudt zich het recht voor uw keuze voor de betaalservice Klarna Factuur te weigeren. U ziet direct online of uw verzoek wel of niet wordt goedgekeurd. Dit is in beginsel alleen het resultaat van onze kredietwaardigheidtoets, ofwel onze goedkeuring of onze weigering om u te accepteren. Voor deze kredietwaardigheidstoets maakt Klarna gebruik van de informatiesystemen van haar  partners, zoals  Experian  B.V.  en  Risk   Solutions   B.V.  Klarna   kan   binnen  5 (vijf) werkdagen na aanvankelijke acceptatie, uw verzoek voor betaling met Klarna factuur alsnog weigeren. 

Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één  werkdag  telefonisch contact opnemen met de klantenservice (zie  hierboven  voor de contactgegevens).

Artikel 3. Wijze van betalen
U  ontvangt van Klarna de factuur. Nadat uw verzoek door Klarna is geaccepteerd, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan Klarna. U kunt uitsluitend bevrijdend betalen aan Klarna middels een online overboeking of een reguliere overboeking via uw bank. 
Klarna behoudt het recht eventuele afleverkosten of retourneringskosten aan u door te belasten.  Of u ook daadwerkelijk voor deze kosten belast dient te worden, is afhankelijk van de afspraken  die u heeft gemaakt met de verkopende partij. Klarna is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij jegens u heeft. Klarna is ten allen tijde bevoegd de vordering over te dragen aan een derde partij. Zijn er meerdere facturen onbetaald, dan worden betalingen afgeboekt op achtereenvolgens de incassokosten en vervolgens op de langst openstaande factuur of facturen. 

Artikel 4. Kosten betaalopdracht 
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening. 

Artikel 5. Betaaltermijn 
Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door Klarna ontvangen te zijn, tenzij uw factuur een andere betalingstermijn aangeeft. 

Artikel 6. Adreswijziging 
U bent verplicht Klarna op de hoogte te stellen van iedere adreswijziging en/of e-mail wijziging. Zolang Klarna geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Klarna bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice. 

Artikel 7. Betalingsverzuim 
Indien u niet binnen de in artikel 5 genoemde  termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in betalingsverzuim. Indien u binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt Klarna u een schriftelijke herinnering. Klarna is in dat geval gerechtigd   het   verschuldigde bedrag op te hogen met aanmaningskosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en Klarna u een sommatie moet sturen, zullen de aanmaningskosten nogmaals worden verhoogd.  Vanaf de datum waarop u in betalingsverzuim verkeert, is  Klarna gerechtigd de wettelijke rente  per   maand te  berekenen over het door u verschuldigde bedrag. 
Daarnaast heeft Klarna recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke   incassokosten. Onder de buitengerechtelijke kosten wordt verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (zoals redelijke incassokosten), respectievelijk andere redelijke kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6:96 BW voor vergoeding in aanmerking komen. 

Klarna volgt bij het in rekening brengen van incassokosten de zogenaamde ‘kantonrechtersstaffel’ als  bedoeld in de Bijlage bij het Rapport Voorwerk II. Deze bijlage is te raadplegen op www.rechtspraak.nl

Artikel 8. Behandeling van persoonsgegevens 
Persoonlijke gegevens die aan Klarna worden verstrekt, in het kader van het aangaan van deze overeenkomst of die worden geregistreerd bij het voorbereiden    van deze overeenkomst (bijvoorbeeld kredietinlichtingen of bedrijfstaxaties) en aankoopgegevens in het kader van de kredietaankoop, worden door Klarna te Zweden en/of andere bedrijven waarmee Klarna samenwerkt in een computersysteem in Zweden verwerkt. 
De elektronische gegevensverwerking wordt door Klarna uitgevoerd om de overeenkomst te kunnen administreren en om de uitvoering daarvan te bewaken.     De   elektronische    gegevensverwerking bestaat onder andere uit gegevens over contacten met Klarna (bijvoorbeeld vragen, meningen, afspraken enzovoort) en uit gegevens over eventuele vertegenwoordigers en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonlijke gegevens doen verder dienst als basis voor markt-    en klantenanalyses, het ontwikkelen van het bedrijf en methoden en voor het beheren van risico's. Met risicobeheer wordt ook de verwerking bedoeld van gegevens van kredietnemers en kredieten voor het beoordelen van de kredietruimte. 
De persoonlijke gegevens worden verder gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met rekeninghouder. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan Klarna kenbaar maken en Klarna blokkeert dan uw persoonsgegevens. De   door   rekeninghouder   verstrekte   persoonsgegevens   worden   zonder   uitdrukkelijke   toestemming van rekeninghouder niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleiden. 
De Rekeninghouder heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Aanvragen   aangaande   de   persoonlijke   gegevens   die   door   Klarna worden verwerkt en eventuele verzoeken om onjuiste persoonlijke gegevens te wijzigen, kunnen schriftelijk worden gericht aan het in artikel 17 lid 2 genoemde adres. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
Klarna kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Klarna is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving. Indien Klarna om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op elke overeenkomst tussen u en Klarna is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.